Zark Foundation

Aleksandr Khudabashyan

Aleksandr Khudabashyan

Lexicographer

7 August, 1780 - 22 May, 1863