Zark Foundation

Anahit Parsamyan

Anahit Parsamyan

Poet, translator

8 August, 1947 - 11 March, 2017