Zark Foundation

Arshavir Shahkhatuni

Arshavir Shahkhatuni

Actor

19 February, 1885 - 4 April, 1957