Zark Foundation

Eduard Khojik

Eduard Khojik

Humorist, journalist

3 February, 1900 - 29 November, 1961

Eduard Khojikyan