Zark Foundation

Egaz Norjughayetsi

Egaz Norjughayetsi

Minstrel

9 February, 1650 - 6 August, 1734