Zark Foundation

Gabriel Ayvazovski

Gabriel Ayvazovski

Historian, translator, church figure

10 May, 1812 - 8 April, 1880

Gabriel Ayvazyan