Zark Foundation

Hovhannes Ayvazovski

Hovhannes Ayvazovski

Painter

17 July, 1817 - 19 April, 1900