Zark Foundation

Hranush Margaryan

Hranush Margaryan

Linguist

8 November, 1921 - 8 June, 2005