Zark Foundation

Karapet Karamyan

Karapet Karamyan

Historian

5 January, 1911 - 29 August, 1980