Zark Foundation

Movses Karnetsi

Movses Karnetsi

Poet

17-18th century