Zark Foundation

Petros Shanshyan

Petros Shanshyan

Pedagogue

26 November, 1819 - 2 April, 1889