Zark Foundation

Rafayel Aramyan

Rafayel Aramyan

Writer, translator

29 November, 1921 - 7 August, 1978