Zark Foundation

Rafayel Gasparyants

Rafayel Gasparyants

Filmmaker, cameraman

22 February, 1944 - 22 November, 2021