Zark Foundation

Tagush Sahakyan

Tagush Sahakyan

Actress

8 March, 1907 - 6 February, 1977

Taguhi Sahakyan