Zark Foundation

Ukhtanes

Ukhtanes

Historian, church figure

935 - 1000

Ukhtanes Urhayetsi, Ukhtanes Sebastatsi