Zark Foundation

Vahan Tekeyan

Vahan Tekeyan

Poet

21 January, 1878 - 4 April, 1945