Zark Foundation

Vardan Baghishetsi

Vardan Baghishetsi

Manuscript illuminator

16th century