Zark Foundation

Yeghishe Tadevosyan

Yeghishe Tadevosyan

Painter

12 September, 1870 - 22 January, 1936