Zark Foundation

Yeznik Koghbatsi

Yeznik Koghbatsi

Philosopher, poet, church figure

380 - 450